محصولات

جزئیات محصول پماد
0

رزماری مدیفارم

پماد موضعی
روغن رزماری 8%، متنول 4%، کامفر 4%

جزئیات محصول ژل
0

پیروکسیکام مدیفارم

پیروکسیکام
ژل موضعی 0/5 %

جزئیات محصول ژل
0

دیکلوفناک مدیفارم

دیکلوفناک
ژل موضعی 1 %

جزئیات محصول ژل
0

مترونیدازول مدیفارم

مترونیدازول
ژل واژینال 0/75%

جزئیات محصول قرص
0

سومیگرال®

سوماتریپتان 50 و 100 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

کالیفن®

دیکلوفناک پتاسیم 50 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

موبیفارم®

ملوکسیکام
قرص 5/7 و 15 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

مگافن اکسترا®

قرص استامینوفن+کافئین

جزئیات محصول کپسول
0

مگافن®

استامینوفن+کافئین+ایبوپروفن

جستجوی محصول