محصولات

جزئیات محصول قرص
0

سیتاکالم 10

اس سیتالوپرام
قرص 10 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

کوئمایند®

کوئتیاپین 25، 100، 150 و 200 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

لیپومیس®

رزوواستاتین 5، 10 و 20 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

زرالتین®

ریواروکسابان 10، 15 و 20 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

داپودکس®

داپوکستین 30 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

-

بوپرنورفین+ نالوکسان
5+2، 2+8

جزئیات محصول قرص
0

-

بوپرنورفین 0/4، 2 و 8 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

-

تادالافیل 10 و 20 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

فکسامین®

فکسوفنادین 60، 120 و 180 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

-

کارودیول 6/25، 12/5 و 25 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

سیتاپلاس®

قرص روکشدار خط دار سیتاگلیپتین 50 میلی گرم+ متوفورمین هیدروکلراید 500 و 1000 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

سیتانورم®

سیتاگلیپتین 25، 50 و 100 میلی گرم

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   

جستجوی محصول