محصولات

جزئیات محصول قرص
0

-

بوپرنورفین+ نالوکسان
5+2، 2+8

جزئیات محصول قرص
0

-

بوپرنورفین 0/4، 2 و 8 میلی گرم

جستجوی محصول