محصولات

جزئیات محصول محلول های موضعی
0

ماینوکسیدیل مدیفارم

ماینوکسیدیل
محلول موضعی 2 و 5 %

جزئیات محصول محلول های موضعی
0

کلیندافارم 1%

کایندامایسین فسفات
محلول موضعی 1%

جزئیات محصول محلول های موضعی
0

کلوتریمازول مدیفارم 1%

کلوتریمازول
محلول موضعی

جزئیات محصول ژل
0

کلیندافارم 1%

ژل موضعی کلیندامایسین ( به صورت فسفات)

جزئیات محصول کرم
0

کلوبتازول مدیفارم 0/05 درصد

کلوبتازول پروپیونات
کرم و پماد موضعی

جزئیات محصول کرم
0

ترتینوئین مدیفارم

ترتینوئین
کرم موضعی 0/05%
ژل موضعی 0/025% و 0/05%

جزئیات محصول ژل
0

آکنومیس®

کلیندامایسین فسفات+ ترتینوئین
ژل موضعی 1/2% + 0/025%

جزئیات محصول پماد
0

مگاکورت®

مومتازون فوروات
کرم موضعی 0/1%
پماد موضعی 0/1%
لوسیون 0/1 %

جزئیات محصول کرم
0

فنی توئین مدیفارم

فنی توئین سدیم
کرم موضعی 1%

جزئیات محصول پماد
0

زینک اکساید مدیفارم

زینک اکساید
پماد موضعی 25%

جزئیات محصول پماد
0

کالاندولا مدیفارم

کالندولا
پماد موضعی

جزئیات محصول کرم
0

کالامین مدیفارم

کالامین
کرم موضعی 8%

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   

جستجوی محصول