معرفی واحدها

منابع انسانی

مدیر دپارتمان:آقای مرادی

ایمیل دپارتمان:info@kishmedipharm.com

نیروی انسانی، سرمایه اصلی هر سازمان است و دپارتمان منابع انسانی بخشی است که وظیفه مدیریت این سرمایه های سرنوست ساز را برعهده دارد. اهم وظایف واحد تضمين كيفيت عبارتند از: 

1. ایجاد تعاملات مثبت و سازنده میان کارکنان 

2. برنامه ریزی برنامه های آموزشی برای کارکنان

3.ایجاد یک ساختار استحدام 

4.شناسایی مشکلات کارکنان و تلاش جهت رفع و افزیش رضایت انان

5. ارزیابی میزان و نوع مزایای کارکنان

6. تنظیم استانداردهای سلامت و ایمنی در محیط کار

جستجوی دپارتمان