معرفی واحدها

انبار ها

مدیر دپارتمان:آقای مهندس مصطفی محمد حسینی

ایمیل دپارتمان:info@kishmedipharm.com

انبار مجهز مواد اولیه، مواد بسته بندی و محصول نهایی با مساحت 1500 مترمربع بصورت کاملاً محافظت شده طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت

کنترل پیوسته شرایط محیطی انبار توسط واحد QC

کنترل ورود و خروج مواد اولیه و محصولات بینابینی و نهایی بر اساس FEFO

جستجوی دپارتمان