محصولات

جزئیات محصول کرم
0

کتوکونازول مدیفارم 2%

کتوکونازول
کرم موضعی

جزئیات محصول ژل
0

کلیندافارم 1%

ژل موضعی کلیندامایسین ( به صورت فسفات)

جزئیات محصول کرم
0

کلوبتازول مدیفارم 0/05 درصد

کلوبتازول پروپیونات
کرم و پماد موضعی

جزئیات محصول پماد
0

رزماری مدیفارم

پماد موضعی
روغن رزماری 8%، متنول 4%، کامفر 4%

جزئیات محصول ژل
0

پیروکسیکام مدیفارم

پیروکسیکام
ژل موضعی 0/5 %

جزئیات محصول ژل
0

رابوفن®

ایبوپروفن
ژل موضعی 5 %

جزئیات محصول ژل
0

دیکلوفناک مدیفارم

دیکلوفناک
ژل موضعی 1 %

جزئیات محصول کرم
0

کاپسایسین مدیفارم®

کاپسایسین
کرم موضعی 0/025 % +0/075 %

جزئیات محصول ژل
0

اریترومایسین مدیفارم

اریترومایسین
ژل موضعی 2% - 4%
محلول موضعی 2% - 4%

جزئیات محصول کرم
0

ترتینوئین مدیفارم

ترتینوئین
کرم موضعی 0/05%
ژل موضعی 0/025% و 0/05%

جزئیات محصول ژل
0

آکنومیس®

کلیندامایسین فسفات+ ترتینوئین
ژل موضعی 1/2% + 0/025%

جزئیات محصول پماد
0

مگاکورت®

مومتازون فوروات
کرم موضعی 0/1%
پماد موضعی 0/1%
لوسیون 0/1 %

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   

جستجوی محصول